Meer over mediation

De uitgangspunten

Belangrijke beginselen zijn:

 • Vrijwillig en vrijblijvend, maar wel betrokken

Partijen kunnen niet worden gedwongen worden in mediaton te gaan of te blijven. Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst zijn partijen niet gehouden aan de tijdens de mediation gedane voorstellen of standpunten.

Ieder van de partijen kan op ieder moment de mediation beeindigen. Als de mediationovereenkomst is gesloten, rust wel op de partijen een inspanningsverplichting en worden partijen geacht actief mee te werken aan het voortvarend laten verlopen van de mediation

 • Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Partijen en de mediator ondertekenen met het sluiten van een mediationovereenkomst een geheimhoudingsverklaring. Indien derden bij de mediation worden betrokken ondertekenen deze eveneens een geheimhoudingsverklaring. Al hetgeen tijdens de mediations wordt besproken valt onder deze geheimhouding

 • Respect voor elkaar: speel op de bal en niet op de man

In mediations kunnen de emoties hoog oplopen, omdat de basis van een geschil vaak ligt op emotioneel niveau. Doorgaans is het zo dat als emotionele thema’s onvoldoende aan bod komen het niet mogelijk blijkt om verder te gaan over zakelijke thema’s. In de fasering van het mediationproces wordt hiervoor ruimte gemaakt. Partijen verbinden zich er in de mediation toe zich respectvol naar de andere partij en de mediator te gedragen.

 • De toekomst

Mediation is erop gericht om te kijken naar de toekomst. Geschillen rijzen uit gebeurtenissen in het verleden. Mediation is gericht op de belangen van partijen in de toekomst.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Een succesvolle mediation heeft veel voordelen ten opzichte van procederen.

 • Kosten

Partijen schakelen 1 mediator in en maken afspraken over verdeling van de kosten. Bij een geslaagde mediation wordt een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend. Zodoende betalen partijen ieder ook slechts de helft van het griffierecht in plaats van ieder een volledig griffierecht;

 • Tijd

Procedures duren lange tijd. Een mediation wordt in de regel afgerond in 3-5 sessies van 1,5-2 uur.

 • Herstel en omvorming relatie

Een echtscheidingsprocedure is vaak een emotionele periode. Partijen dienen de relatie om te vormen van partners, naar ex-partners en als er kinderen betrokken zijn naar ouderschap zonder dat er conflicten op partnerniveau plaatsvinden. In een procedure is geen ruimte voor dit proces en verharden de standpunten van partijen veelal doordat zij tegenover elkaar staan in de procedure. In mediation komen de belangen van alle partijen aan de orde. De mediation is niet gericht op herstel van de partnerrelatie, maar biedt wel ruimte voor de emotionele basis van de geschillen en biedt ruimte om deze op te lossen of tot acceptatie te komen, zodat verwerking kan plaatsvinden.

 • Draagvlak afspraken

Doordat partijen zelf tot oplossingen komen, hebben deze afspraken in de regel ook een groter draagvlak.

 • Ruimte om niet juridische geschillen op te lossen

In de mediation kunnen geschillen die juridisch niet afdwingbaar zijn (zoals communicatie, gedrag etc.) worden geregeld.

Fasen van de mediation:

 1. Voorfase: voorbereiding, afspraken maken (checklists, toezending concept mediationovereenkomst, gedragsregels), eerste bespreking plannen;
 2. Introductiefase: introductie van de mediator, doornemen mediationovereenkomst, inventarisatie van de geschillen, opstellen mediationagenda;
 3. Onderzoeksfase/exploratiefase: uitwisseling tussen partijen, onderzoeken van de belangen;
 4. Optiefase: genereren van opties en oplossingen;
 5. Afsluitingsfase: overeenstemming bereiken of niet, afspraken vastleggen in convenant;

Bij afsluiting van de mediation met overeenstemming zal de echtscheidingsprocedure worden gestart.

Scroll to top