Tarieven

Per 1 januari 2023 hanteert Groenewoud Advocatuur-Mediation een uurtarief van € 300 inclusief btw. Vanaf 1 mei 2016 wordt voor nieuwe zaken geen opslag berekend voor kantoorkosten. De kantoorkosten beslaan de kosten, zoals porti, telefoon, fax, fotokopieën, etc. De kantoorkosten zijn inbegrepen in het uurtarief.

Kosten voor derden, zoals deurwaarderskosten, griffierecht en uittreksels worden zonder opslag doorbelast en maken geen onderdeel uit van het honorarium.

Inschatting van de kosten

Bij aanvang van de zaak wordt vaak de vraag gesteld hoeveel tijd er zal worden besteed en hoeveel de zaak zal gaan kosten. Hoeveel kosten er met een zaak gepaard gaan is meestal moeilijk aan te geven. Twee partijen bepalen het scenario en ook de kijk van de rechter op de aanpak van de zaak is niet altijd in te schatten. Om u een indicatie te geven: voor een inhoudelijke reactie aan u of uw wederpartij moet u uitgaan van ongeveer een half uur per pagina en voor processtukken zoals dagvaardingen, verzoekschriften, verweerschriften, conclusies en memories van ongeveer een uur per pagina. De kosten van gesprekken en zittingen worden door de duur ervan bepaald. Die tijd wordt bijgehouden in eenheden van 6 minuten.

Bijzondere tarieven

Het uurtarief kan hoger of lager uitvallen. Dat hangt af van verschillende factoren. Van tevoren wordt het definitieve uurtarief daarom duidelijk met u afgesproken. Er kan rekening worden gehouden met:

  • het (geldelijk ) belang van de zaak
  • spoed
  • avond- of weekendtoeslag

Spoed

De tweede factor is de factor spoed.  Als uw zaak spoedeisend is en Groenewoud Advocatuur-Mediation zo snel mogelijk met uw zaak aan de slag moet, dan zal daarvoor tijd in de agenda moeten worden vrijgemaakt. Daarom wordt in beginsel een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 op het overeengekomen uurtarief toegepast.

Avond- of weekendtoeslag

In sommige gevallen wordt met de cliënt(-en) een afspraak gemaakt in de avond of het weekend. Voor dergelijke afspraken wordt een vermenigvuldigingsfactor van 1,5 op het overeengekomen uurtarief toegepast.

Vaste prijs

Vooral bij mediations en (na totstandkoming van een convenant) een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt in een aantal gevallen een vast bedrag voor de gehele opdracht overeengekomen. Dit vaste bedrag hangt af van onder meer de vermoedelijke aard en omvang van de werkzaamheden.  Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, is het goed om te weten dat u de polis ook kunt gebruiken om een eigen advocaat te betalen. Sommige verzekeraars betalen ook voor de inschakeling van een advocaat-scheidingsmediator. Daarbij wordt meestal wel de voorwaarde gesteld dat deze advocaat-scheidingsmediator lid is van de specialisatievereniging Vfas.

Uiteraard geldt daarbij wel dat u de zaak moet melden bij de verzekeraar en dat het geschil dat u voorlegt onder de dekking van de polis moet vallen. Meestal biedt de polis dekking tot een maximum verzekerd bedrag.

Check daarom tijdig of u aanspraak kunt maken op vergoeding van kosten van rechtsbijstand door uw verzekeraar.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Als u uw inkomen en uw vermogen beneden de grenzen van de gefinancierde rechtsbijstand is, zal Groenewoud Advocatuur-Mediation u erop wijzen dat u wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Wanneer Groenewoud Advocatuur-Mediation met u afspreekt zo mogelijk de zaak op basis van een toevoeging voor u in behandeling te nemen, dan zal Groenewoud Advocatuur-Mediation zorgdragen voor de aanvraag van de toevoeging.

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) beslist of u een toevoeging kunt krijgen en beoordeelt of het inkomen of vermogen binnen de wettelijke grenzen ligt (www.rvr.nl).

Niet voor alle zaken wordt een toevoeging afgegeven. Zo wordt geen toevoeging afgegeven voor rechtshulp bij geschillen die uit het voeren van een eigen beroep of bedrijf voortvloeien of zaken van onvoldoende financieel belang. Het is niet mogelijk om op toevoegingsbasis te procederen bij onbetwiste schulden en het treffen van betalingsregelingen. Daarnaast is er een aantal familierechtelijke zaken waarvoor geen toevoeging wordt verstrekt.

Een afgegeven toevoeging betreft alleen het honorarium, waarbij ook een eigen bijdrage wordt vastgesteld. Dit is de bijdrage die de cliënt zelf aan de advocaat dient te betalen. Naast deze eigen bijdrage dient de cliënt bijkomende kosten, zoals griffierecht en uittreksels uit het bevolkingsregister zelf te betalen.

Niet voor alle rechtsbijstand geeft RvR een toevoeging af. Groenewoud Advocatuur-Mediation behoudt zich het recht voor een zaak niet op basis van een toevoeging aan te nemen. In geval u daarvoor wel in aanmerking komt, is het uw keus om rechtsbijstand op basis van een toevoeging te zoeken danwel expliciet ervoor te kiezen de kwestie op betalende basis voort te zetten.

Als de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging beëindigd vanwege verkregen resultaat (opbrengst uit de zaak) of vanwege financiële herbeoordeling zal Groenewoud Advocatuur-Mediation op basis van het uurtarief aanvullend declareren. De reeds betaalde eigen bijdrage komt hierop in mindering.

Kort advies

Indien u slechts een kort juridisch advies nodig heeft, wordt maximaal 30 minuten gereserveerd voor een kort advies. Daarvoor wordt een vast bedrag in rekening gebracht van € 65,- inclusief btw.  Dit gesprek is uitsluitend geschikt als u kort juridisch advies nodig heeft over een specifiek onderwerp of als intakegesprek. Het is mogelijk dat de bespreking of het advies voor u aanleiding is om de kwestie Groenewoud Advocatuur-Mediation te laten behandelen. Met u zal dan een uurtarief worden afgesproken. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal het al betaalde bedrag van € 65,00 in mindering worden gebracht op de eigen bijdrage.

Scroll to top