Bel ons nu!

Mediation

In 2013 heeft Nathalie Groenewoud de driejarige specialisatieopleiding familierecht en scheidingsmediation van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (Vfas) voltooid. In 2014 is zij tevens gecertificeerd door de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn).

Beide organisaties zien er op toe dat de mediator over alle kennis en kunde beschikt om als mediator op te treden. Daarvoor dient de mediator ieder jaar opleiding te volgen en voldoende mediatons te voltooien.

Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

 

Veelgestelde vragen

Pakketprijsmediation

Wat is mediation?

Mediation is een methode waarbij de partijen zelf onder leiding van een mediator in een gefaseerd belangengericht onderhandelingsproces proberen een geschil op te lossen of te voorkomen, met als doel een overeenkomst tot stand te brengen.
De manier waarop de mediation in een concreet geval wordt uitgevoerd wordt bepaald door de mediator en de partijen. Iedere mediator heeft een eigen stijl en de keus voor een mediator is afhankelijk van partijen.
Doordat het proces gefaseerd verloopt kan de mediator een structuur bieden aan partijen om zelf oplossingen te verzinnen.

Als mediator is Nathalie Groenewoud meerzijdig partijdig. Dit betekent dat zij de belangen van beide partijen in ogenschouw houdt.
Nathalie Groenewoud kan als familierechtspecialist juridische informatie verstrekken of zonodig aangeven hoe een rechter waarschijnlijk zal oordelen of een kwestie, maar zij verstrekt geen adviezen c.q. oplossingen.

De verantwoordelijkheid voor het oplossen van het geschil ligt bij de partijen, evenals de inhoud daarvan. De mediator ondersteunt deze taak van partijen door vastgelopen onderhandelingen weer op gang te brengen en de gevonden oplossingen zakelijk/juridisch te vertalen. De gemaakte afspraken worden neergelegd in een overeenkomst. In echtscheidingsprocedures wordt dit een echtscheidingsconvenant genoemd, die op onderdelen ook een vaststellingsovereenkomst kan zijn.

Als advocaat-mediator zal Nathalie Groenewoud ook wijzen op eventuele juridische consequenties van afspraken en waar nodig de juridische (on-)mogelijkheid van oplossingen.

Wat zijn de belangrijkste beginselen voor mediation?
 • Vrijwillig en vrijblijvend, maar wel betrokken
  Partijen kunnen niet worden gedwongen in mediaton te gaan of te blijven. Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst zijn partijen niet gehouden aan de tijdens de mediation gedane voorstellen of standpunten.
  Ieder van partijen kan op ieder moment de mediation beeindigen. Als de mediationovereenkomst is gesloten, rust wel op de partijen een inspanningsverplichting en worden partijen geacht actief mee te werken aan het voortvarend laten verlopen van de mediation
 • Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  Partijen en de mediator ondertekenen met het sluiten van een mediationovereenkomst een geheimhoudingsverklaring. Indien derden bij de mediation worden betrokken ondertekenen deze eveneens een geheimhoudingsverklaring. Al hetgeen tijdens de mediations wordt besproken valt onder deze geheimhouding
 • Respect voor elkaar: speel op de bal en niet op de man
  In mediations kunnen de emoties hoog oplopen, omdat de basis van een geschil vaak ligt op emotioneel niveau. Doorgaans is het zo dat als emotionele thema’s onvoldoende aan bod komen het niet mogelijk blijkt om verder te gaan over zakelijke thema’s. In de fasering van het mediationproces wordt hiervoor ruimte gemaakt. Partijen verbinden zich er in de mediation toe zich respectvol naar de andere partij en de mediator te gedragen.
 • De toekomst
  Mediation is erop gericht om te kijken naar de toekomst. Geschillen rijzen uit gebeurtenissen in het verleden. Mediation is gericht op de belangen van partijen in de toekomst.
Wat zijn de voordelen van mediation?

Een succesvolle mediation heeft veel voordelen ten opzichte van procederen. Enkele voordelen zijn onder meer:

 • Kosten
  Partijen schakelen 1 mediator in en maken afspraken over verdeling van de kosten. Bij een geslaagde mediation wordt een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend. Zodoende betalen partijen ieder ook slechts de helft van het griffierecht in plaats van ieder een volledig griffierecht;
 • Tijd
  Procedures duren lange tijd. Een mediation wordt in de regel afgerond in 3 tot 5 sessies van 1,5 tot 2 uur.
 • Herstel en omvorming relatie
  Een echtscheiding is veelal een emotionele periode. Partijen dienen de relatie om te vormen van partners, naar ex-partners en als er kinderen betrokken zijn naar ouderschap zonder dat er conflicten op partnerniveau plaatsvinden. In een procedure is geen ruimte voor dit proces en verharden de standpunten van partijen veelal doordat zij tegenover elkaar staan in de procedure. In mediation komen de belangen van alle partijen aan de orde. De mediation is niet gericht op herstel van de partnerrelatie, maar biedt wel ruimte voor de emotionele basis van de geschillen en biedt ruimte om deze op te lossen of tot acceptatie te komen, zodat verwerking kan plaatsvinden.
 • Draagvlak afspraken
  Doordat partijen zelf tot oplossingen komen, hebben deze afspraken in de regel ook een groter draagvlak.
 • Ruimte om niet juridische geschillen op te lossen
  In de mediation kunnen geschillen die juridisch niet afdwingbaar zijn (zoals communicatie, gedrag etc.) worden geregeld.
Wat zijn de fasen van mediation?

Het mediationproces bestaat uit de navolgende fasen:

 1. Voorfase: voorbereiding, afspraken maken (checklists, toezending concept mediationovereenkomst, gedragsregels), eerste bespreking plannen;
 2. Introductiefase: introductie van de mediator, doornemen mediationovereenkomst, inventarisatie van de geschillen, opstellen mediationagenda;
 3. Onderzoeksfase/exploratiefase: uitwisseling tussen partijen, onderzoeken van de belangen;
 4. Optiefase: genereren van opties en oplossingen;
 5. Afsluitingsfase: overeenstemming bereiken of niet, afspraken vastleggen in convenant;

Bij afsluiting van de mediation met overeenstemming zal de echtscheidingsprocedure worden gestart.

Wat zijn kindgesprekken en paraplugesprekken?

In het kader van de echtscheidingsprocedure zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook dit is een overeenkomst, waarin de ouders afspraken maken over de zorgverdeling en de verdeling van de kosten van de kinderen. De kinderen dienen betrokken te worden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Nathalie Groenewoud voert tevens kindgesprekken, waarin met het kind zelf gesproken wordt, buiten aanwezigheid van de ouders. In dit gesprek wordt ruimte geboden aan de kinderen om hun gevoelens te uiten en zijn/haar inbreng te geven voor het ouderschapsplan dat de ouders uiteindelijk opstellen. De wensen van het kind zijn niet doorslaggevend; de ouders beslissen uiteindelijk, maar horen wel bij het opstellen van het ouderschapsplan te worden betrokken.

Ook kan met de ouders worden geoefend voor een paraplugesprek. Een paraplugesprek is een gesprek tussen de ouders en het kind/de kinderen, waarin zij samen vertellen dat zij gaan scheiden. In dit gesprek is het meest van belang dat de ouders elkaar geen verwijten maken en het kind/de kinderen de ruimte bieden om vragen te stellen.

Hoe start ik mediation?

Als u samen hebt besloten in mediation te treden, dan kunt u hiervoor een afspraak met Nathalie Groenewoud. Vanwege de rol van mediator wordt de communicatie uitsluitend tussen alle betrokken partijen gevoerd.

Het heeft dan ook de voorkeur dat u een e-mail stuurt aan Nathalie Groenewoud (nathalie@mrgroenewoud.nl) met een cc aan de andere partij, met daarin de contactgegevens van u beiden. Er zal met u contact worden opgenomen voor het verkrijgen van de aanvullende gegevens, die nodig zijn voor het opstarten van de mediation.

Wat zijn de kosten van mediation?

Voor de mediation wordt het uurtarief in rekening gebracht. De kosten zijn dan afhankelijk van het aantal uren dat wordt besteed. Het is tevens mogelijk een vaste prijs af te spreken.

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal een toevoeging worden aangevraagd. Als gefinancierde rechtsbijstand voor 1 partij mogelijk is, zal aan de andere partij de helft van het honorarium in rekening worden gebracht. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien of u in aanmerking komt voor een mediationtoevoeging.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Voor telefonisch contact geldt dat enkel de algemene informatie wordt besproken en niet inhoudelijk in verband met de rol van mediator.