(Beperkte) wijziging alimentatie

Naar aanleiding van het WODC-rapport over alimentatie kondigt de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind in zijn brief aan de Tweede Kamer een beperkte wijziging aan.
Wat verandert er wel en niet?

Wel:

Stiefouders

De alimentatieplicht van stiefouders wordt afgeschaft. De alimentatieverplichting van de stiefouder zorgt voor complexere en kwetsbaardere berekeningen van de kinderalimentatie, omdat meer partijen betrokken zijn. Het afschaffen van de onderhoudsplicht voor stiefouders zorgt voor een eenvoudigere, minder gecompliceerde en doelmatiger berekeningswijze van de kinderalimentatie.

Na de wetswijziging vervalt de onderhoudsverplichting voor stiefouders

Niet:

Ongehuwd samenwonenden

Introductie van een alimentatieplicht bij het einde van een samenwoning is niet nodig volgens de minister. Hij sluit in zijn brief niet uit dat ongehuwden na het einde van hun relatie financiële problemen krijgen, maar de minister hecht meer aan de autonomie van de samenwoners. Hij wil daarom geen wettelijke regels opleggen. Volgens hem ligt de oplossing bij meer voorlichting over verschillende juridische relatievormen. Daarbij ziet hij een rol voor onder meer de notaris.

Billijkheidscorrectie

Ongehuwd samenwonenden vallen niet onder een wettelijk huwelijkstelsel met de daarbij behorende rechten en plichten. De onderzoekers hebben ervoor gepleit dat de rechter naar billijkheid een financiële correctie kan toepassen als samenwoners uit elkaar gaan. De minister vindt het belangrijk dat (aanstaande) partners onderling afspraken maken. Het treffen van een wettelijke voorziening in de vorm van een billijkheidscorrectie voor ongehuwd samenwonenden gaat wat hem betreft te ver. Dat zou een inbreuk inhouden op de autonomie van deze partners.

Beperking onderhoudsplicht jongmeerderjarigen en verlenging tot 24 jaar

Het advies om de alimentatieverplichting voor jongmeerderjarigen alleen te laten doorlopen in geval de jongmeerderjarige nog studeert wordt niet opgevolgd. Opvolging zou betekenen dat ouders alleen nog onderhoudsplichtig zijn ingeval het kind studeert. Dit zou nadelig uitpakken voor jongmeerderjarigen die niet studeren en wordt daarom ongewenst geacht. Als ouders niet langer financieel verantwoordelijk zijn voor jongmeerderjarigen zou dit naar verwachting leiden tot

een fors hogere druk op de bijstand door deze jongeren voor zover deze nog niet in

hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook daarom wordt dit advies niet gevolgd.

Voorgesteld werd ook om de onderhoudsverplichting voor studerenden te verlengen tot 24 jaar. Ook die advies wordt niet opgevolgd. Het opvolgen van deze aanbeveling zou gaan gelden voor alle jongmeerderjarigen die een opleiding of studie volgen. Ook voor jongmeerderjarigen van niet gescheiden ouders. De impact van deze generieke aanbeveling voor alle ouders in Nederland is groot en dermate verstrekkend, terwijl nut en noodzaak niet blijkt uit het WODC-onderzoek en onduidelijk is hoe zich dit verhoudt met het generieke inkomensbeleid ten aanzien van deze groep. Deze aanbeveling wordt niet opgevolgd.

Defiscaliseren

De aanbeveling van de onderzoekers om partneralimentatie te defiscaliseren wordt niet opgevolgd door de minister. Ook de aanbeveling om de rechter de mogelijkheid te geven afkoop van alimentatie op te leggen, wordt niet opgevolgd.

 

Scroll to top