Onderhoudsverplichting stiefouder

Ik krijg regelmatig de vraag wanneer een nieuwe partner onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen uit een eerdere relatie/huwelijk.

In de wet is over de onderhoudsverplichting van de stiefouder bepaald:

Een stiefouder is, onverminderd het bepaalde in artikel 395 a van dit boek alleen verplicht gedurende zijn huwelijk of zijn geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner.

Daarnaast vermeld artikel 1:397 lid 2 BW:

Zijn meerdere bloed- of aanverwanten tot het verstrekken van levensonderhoud aan dezelfde persoon verplicht, dan is ieder van hen gehouden een deel van het bedrag te voldoen, dat de tot onderhoud gerechtigde behoeft. Bij de bepaling van dit deel wordt rekening gehouden met ieders draagkracht en de verhouding, waarin een ieder tot de gerechtigde staat.

We zien dus twee vereisten waaraan moet worden voldaan om een verplichting tot levensonderhoud te laten ontstaan. Allereerst dient er tussen de ouder en de nieuwe partner een huwelijk of geregistreerd partnerschap te bestaan. Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap houdt de onderhoudsverplichting van de stiefouder dus op. Het enkel samenwonen is dus geen reden om een onderhoudsverplichting te laten ontstaan. Dit is alleen anders wanneer de ouder met de nieuwe partner gezamenlijk gezag over de kinderen heeft.

Daarnaast dient het kind of dienen de kinderen tot het gezin van de ouder en de stiefouder te behoren. Tot het gezin behoren’ wordt ruim uitgelegd. Wanneer een kind tijdelijk niet in het gezin verblijft, bv. omdat het kind uit huis is geplaatst (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BR4827). Bij uithuisplaatsing geldt wel dat de behoefte wijzigt. In geval er sprake is van co-ouderschap, kunnen de kinderen tot twee gezinnen behoren (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:3340).

Het formele inschrijfadres is niet doorslaggevend.

Wanneer de ouder en de stiefouder nog niet zijn gescheiden, maar wel al apart zijn gaan leven eindigt de onderhoudsverplichting van de stiefouder ook. Het kind hoort dan immers niet meer tot het gezin van de stiefouder.

Soms zijn er meerder onderhoudsplichtigen, bv. de andere ouder (de ex-partner). In principe geldt er geen rangorde in de onderhoudsverplicht. Hoewel de onderhoudsverplichting van stiefouders in beginsel van dezelfde rang is als die van juridische ouders, wordt zowel in de lagere als de hogere rechtspraak vaak anders beslist. Volgens vaste rechtspraak hangt de omvang van ieders onderhoudsplicht af van de omstandigheden van het geval, waarbij als belangrijke factoren hebben te gelden (1) het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwere verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en het stiefkind, (2) de draagkracht van de ouder en de stiefouder en (3) de feitelijke verhouding tot ieder van de onderhoudsplichtigen (1:397 lid 2 BW). http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:3300

Daarbij speelt ook een rol of de behoefte van het kind door de draagkracht van de ouders volledig kan worden gedekt (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5519).

Al geruime tijd wordt er gediscussieerd over de afschaffing van de onderhoudsverplichting van stiefouders. In het wetsvoorstel 34 154 van Recourt en Van der Steur (Wet herziening kinderalimentatie) wordt gepleit om deze verplichting af te schaffen.

Neem contact met mij op voor meer informatie!

Scroll to top