Bel ons nu!

Wat is mediation?

Mediation is een methode waarbij de partijen zelf onder leiding van een mediator in een gefaseerd belangengericht onderhandelingsproces proberen een geschil op te lossen of te voorkomen, met als doel een overeenkomst tot stand te brengen. De manier waarop de mediation in een concreet geval wordt uitgevoerd wordt bepaald door de mediator en de partijen. Iedere mediator heeft een eigen stijl en de keus voor een mediator is afhankelijk van partijen. Doordat het proces gefaseerd verloopt kan de mediator een structuur bieden aan partijen om zelf oplossingen te verzinnen. Als mediator is ...

Wat zijn de belangrijkste beginselen voor mediation?

Vrijwillig en vrijblijvend, maar wel betrokken Partijen kunnen niet worden gedwongen in mediaton te gaan of te blijven. Tot het moment van ondertekening van de overeenkomst zijn partijen niet gehouden aan de tijdens de mediation gedane voorstellen of standpunten. Ieder van partijen kan op ieder moment de mediation beeindigen. Als de mediationovereenkomst is gesloten, rust wel op de partijen een inspanningsverplichting en worden partijen geacht actief mee te werken aan het voortvarend laten verlopen van de mediation Vertrouwelijkheid en geheimhouding Partijen en de mediator ...

Wat zijn de voordelen van mediation?

Een succesvolle mediation heeft veel voordelen ten opzichte van procederen. Enkele voordelen zijn onder meer: Kosten Partijen schakelen 1 mediator in en maken afspraken over verdeling van de kosten. Bij een geslaagde mediation wordt een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend. Zodoende betalen partijen ieder ook slechts de helft van het griffierecht in plaats van ieder een volledig griffierecht; Tijd Procedures duren lange tijd. Een mediation wordt in de regel afgerond in 3 tot 5 sessies van 1,5 tot 2 uur. Herstel en omvorming relatie Een echtscheiding is veelal ...

Wat zijn de fasen van mediation?

Het mediationproces bestaat uit de navolgende fasen: Voorfase : voorbereiding, afspraken maken (checklists, toezending concept mediationovereenkomst, gedragsregels), eerste bespreking plannen; Introductiefase : introductie van de mediator, doornemen mediationovereenkomst, inventarisatie van de geschillen, opstellen mediationagenda; Onderzoeksfase/exploratiefase : uitwisseling tussen partijen, onderzoeken van de belangen; Optiefase : genereren van opties en oplossingen; Afsluitingsfase : overeenstemming bereiken of niet, afspraken vastleggen in convenant; Bij afsluiting van ...

Wat zijn kindgesprekken en paraplugesprekken?

In het kader van de echtscheidingsprocedure zijn ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook dit is een overeenkomst, waarin de ouders afspraken maken over de zorgverdeling en de verdeling van de kosten van de kinderen. De kinderen dienen betrokken te worden bij het opstellen van het ouderschapsplan. Nathalie Groenewoud voert tevens kindgesprekken, waarin met het kind zelf gesproken wordt, buiten aanwezigheid van de ouders. In dit gesprek wordt ruimte geboden aan de kinderen om hun gevoelens te uiten en zijn/haar inbreng te geven voor het ouderschapsplan dat de ouders ...

Hoe start ik mediation?

Als u samen hebt besloten in mediation te treden, dan kunt u hiervoor een afspraak met Nathalie Groenewoud. Vanwege de rol van mediator wordt de communicatie uitsluitend tussen alle betrokken partijen gevoerd. Het heeft dan ook de voorkeur dat u een e-mail stuurt aan Nathalie Groenewoud (nathalie@mrgroenewoud.nl) met een cc aan de andere partij, met daarin de contactgegevens van u beiden. Er zal met u contact worden opgenomen voor het verkrijgen van de aanvullende gegevens, die nodig zijn voor het opstarten van de mediation.

Wat zijn de kosten van mediation?

Voor de mediation wordt het uurtarief in rekening gebracht. De kosten zijn dan afhankelijk van het aantal uren dat wordt besteed. Het is tevens mogelijk een vaste prijs af te spreken. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal een toevoeging worden aangevraagd. Als gefinancierde rechtsbijstand voor 1 partij mogelijk is, zal aan de andere partij de helft van het honorarium in rekening worden gebracht. Op de van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien of u in aanmerking komt voor een ...

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook een sturen of telefonisch contact opnemen. Voor telefonisch contact geldt dat enkel de algemene informatie wordt besproken en niet inhoudelijk in verband met de rol van mediator.

Levensonderhoud

De wet bepaalt wie gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud en aan wie. Echtgenoten zijn tijdens het huwelijk verplicht elkaar het nodige te verstrekken. Na ontbinding van het huwelijk kan er een alimentatieverplichting ontstaan.  Voor kinderen zijn de ouders onderhoudsplichtig. Ook de verwekker van een kind is onderhoudsplichtig. Een stiefouder is alleen gedurende het huwelijk of geregistreerde partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan tot het gezin behorende kinderen.   Bij de berekening van alimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde ...

Omgang en informatie

Het kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind. De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang. De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien: 
omgang ernstig ...

Gezag over minderjarigen

Minderjarigen staan onder gezag. Het gezag is ouderlijk gezag of voogdij. Het gezag dat de ouders gezamenlijk uitoefenen is het ouderlijk gezag. Voogdij is het gezag over het kind door een niet-ouder. Het gezag ziet op de persoon van de minderjarige, het bewind over het vermogen van de minderjarige en het vertegenwoordigen van de minderjarige in burgerlijke handelingen (bv. aangaan overeenkomsten) in en buiten rechte.  Een kind dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders wordt geboren, staat automatisch onder het gezamenlijk ouderlijk gezag. In andere gevallen ...

Vaststelling of ontkenning vaderschap

De vaststelling van het ouderschap kan, ook als diegene is overleden, worden verzocht aan de rechtbank op de grond dat de persoon de verwekker is van het kind of als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met de daad van verwekking. Deze vaststelling kan plaatsvinden op verzoek van de moeder (totdat het kind 16 jaar is) en op verzoek van het kind zelf. De wet stelt echter ook beperkingen aan het verzoek tot vaststelling van het vaderschap. Een dergelijke beperking is bv. als het kind al  twee ouders heeft.  Het vaderschap kan op de grond dat de man niet de biologische vader is ...

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Voorafgaand of tijdens het huwelijk kunnen partijen huwelijkse voorwaarden overeenkomen. Er zijn verschillende varianten van huwelijkse voorwaarden. In iedere situatie dient daarom te worden beoordeeld hoe de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden dient plaats te vinden.

Boedelscheiding

Wanneer u gaat scheiden komt er veel op u af en moet er veel geregeld worden.  De checklist ‘Bezittingen en schulden’ kan u helpen om de financiële zaken op een rijtje te zetten. Onder het huidige Nederlands huwelijksvermogensrecht geldt dat indien er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle goederen gemeenschappelijk zijn. Deze huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden per datum dat het verzoekschrift tot echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap plaatsvindt). Per deze zogenaamde ...

Echtscheiding

De echtscheiding kan door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van beide partijen of op eenzijdig verzoek van een partij. De grond voor echtscheiding is de duurzame ontwrichting van het huwelijk. Het is voldoende dat een partij stelt dat hiervan sprake is. De rechtbank zal in dat geval altijd de echtscheiding uitspreken.

Nietigverklaring van een huwelijk / geregistreerd partnerschap

In enkele gevallen is het mogelijk de rechtbank te verzoeken het aangegane huwelijk nietig te verklaren. Dit is bv. mogelijk als het huwelijk onder dreiging tot stand is gekomen of al er is gedwaald omtrent de persoon waarmee het huwelijk is aangegaan. De bepalingen ten aanzien van het huwelijk gelden ook voor het geregistreerd partnerschap. Hiervoor gelden korte termijnen, zodat in zulke situaties snel juridische bijstand dient te worden ingeschakeld.

Aangaan van een huwelijk / geregistreerd partnerschap

De wet stelt eisen aan de personen die een huwelijk wensen aan te gaan. Voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap zijn de wettelijke bepalingen over het huwelijk eveneens van toepassing. In sommige gevallen, zoals minderjarigheid, is ontheffing nodig om een huwelijk te mogen aangaan. Bovendien is toestemming nodig van de ouders. Als deze toestemming niet wordt gegeven, dient vervangende toestemming aan de rechtbank te worden verzocht. Iemand die vanwege drank of drugsmisbruik onder curatele staat, heeft toestemming nodig van de curator. Als deze toestemming wordt geweigerd is ...

Naamsrecht

Ieder heeft de voornamen die hem/haar op de geboorteakte zijn gegeven. Wijziging van de voornamen kan op verzoek van de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger door de rechtbank worden gelast. Hiervoor is een procedure nodig.  De geslachtsnaam (achternaam) is afhankelijk van de situatie. Een kind die familierechtelijk alleen in relatie staat tot de moeder draagt haar achternaam. Dit kan in situatie van bv. erkenning of huwelijk nog worden gewijzigd. Ook bij adoptie is er een keuzemoment  voor de geslachtsnaam. In dergelijke situaties is het belangrijk advies in te winnen en dit zo ...

Recht op contact of omgang na partnerdoding

Vorige week is vergaderd over het Wetsvoorstel 34 518, waarin een wijziging in boek 1 wordt opgenomen in verband met het clausuleren van het recht op contact en omgang na partnerdoding. Per jaar vinden er zo’n 14 partnerdodingen plaats, waarbij ongeveer 26 kinderen een ouder verliezen. Ook indien de ene ouder de andere ouder heeft gedood, heeft deze ouder recht op contact of omgang met zijn kind. Het wetsvoorstel stelt voor dat in het geval van (vermoedelijke) partnerdoding de kinderrechter altijd oordeelt of contact of omgang in het belang van het kind is op basis van een verzoek van ...

De vakantieperiode komt eraan! Bent u niets vergeten?

De vakantieperiode ligt al weer in het vooruitzicht en dit levert ieder jaar veel vragen van ouders over het op reis gaan met de kinderen en / of het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Heb ik toestemming nodig van de andere ouder voor het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort voor ons kind? Ja, indien beide ouders het ouderlijk gezag uitoefenen kan een paspoort of identiteitsbewijs enkel met toestemming van de andere ouder worden aangevraagd. U kunt schriftelijk toestemming geven. Het is per gemeente verschillend waar schriftelijke toestemming aan moet voldoen. ...

Draagmoederschap

Vandaag kwam in het nieuws dat een homostel Stefano en Arnout de baby Hayley dienen af te staan aan de draagmoeder. Na de geboorte van Hayley is een DNA onderzoek gedaan, waaruit bleek dat niet eens van de wensouders de vader was maar de echtgenoot van de draagmoeder. De draagmoeder had de inseminatie zelf uitgevoerd, maar is zwanger geraakt van haar eigen man. De baby is genetisch dan ook niet verwant aan één van de wensouders. Hoewel het kind is geboren vanwege de wens van Stefano en Arnout zijn de vrouw en haar man juridisch de ouders van Hayley. De vrouw is van rechtswege de ...

Onderhoudsverplichting van de overleden ouder

Wanneer een ouder overlijdt met achterlating van een (minderjarig) kind, zal het vaak onvermijdelijk zijn dat het kind er in zijn levensstandaard op achteruitgaat. De wetgever heeft in artikel 4:35 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind of het levensonderhoud en studie van het kind tot de leeftijd van 21 jaar . Veel belanghebbenden (de overlevende ouder als wettelijk vertegenwoordiger of het kind) zijn niet op de hoogte van deze regeling waardoor een mogelijke afspraak op een som ineens ...

De Educatieve Maatregel Alcohol

Na de verhuizing naar het nieuwe kantoor, is het de beurt aan het archiveren en digitaliseren van dossier. Alle dossiers uit de verhuisdozen, ter controle en door de scanner. Zo kwam ik het dossier van een cliënte tegen die ik heb bijgestaan tegen het besluit van CBR om haar een Educatieve Maatregel Alcohol op te leggen.   De zaak is gepubliceerd op rechtspraak.nl   Ik heb haar bijgestaan in bezwaar, dat ongegrond werd verklaard. Ik heb haar bijgestaan in de tegelijk lopende strafprocedure, waarin de strafzaak na het horen van getuigen werd geseponeerd, maar ook dit mocht in de ...

De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 zullen er een aantal dingen gaan veranderen voor mensen die trouwen in gemeenschap van goederen. In deze blog worden een aantal in het oog springende veranderingen met betrekking tot de omvang van de gemeenschap van goederen besproken. Gemeenschap van goederen Bij de aanvang van het huwelijk ontstaat een gemeenschap van goederen, ofwel de huwelijksgemeenschap. Bij huwelijkse voorwaarden kan van het wettelijk stelsel van de gemeenschap van goederen worden afgeweken. Dit alles blijft ongewijzigd. Dit houdt dus in dat wanneer twee mensen trouwen en zij geen ...

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling Het erfrecht vormt het geheel van regels over de vermogensrechtelijke gevolgen van het overlijden van een persoon. Kort gezegd regelt het erfrecht wat er gebeurt met het vermogen van de overledene (de erflater). Iemand kan dit zelf geregeld hebben in een uiterste wil (testament), maar als dit niet is gebeurd regelt de wet dit. Bij het overlijden van een dierbaar familielid komt er naast het afscheid veel op u af. Zo zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden. U kunt hierbij betrokken worden als erfgenaam of legitimaris, als executeur, ...

Wilsrechten

Wanneer één van de ouders is overleden gaat bij de wettelijke verdeling de nalatenschap over op de langstlevende. De kinderen ontvangen op dat moment dus nog niets. Wanneer de langstlevende ouder opnieuw wil gaan trouwen, ontstaat er voor de kinderen ‘stieffamiliegevaar’. Als de langstlevende ouder opnieuw wil trouwen, kan dit een probleem zijn voor de kinderen uit het eerste huwelijk. Wanneer de ouder zou overlijden is de stiefouder de langstlevende. Deze heeft dan de vordering van de kinderen op hun ouder vanwege de nalatenschap van hun eerst overleden ouder. De wet heeft de ...

Twee recente uitspraken over limitering duur partneralimentatie

Op grond van artikel 1:157 lid 3 BW kan de rechter de partneralimentatie toekennen onder vaststelling van een termijn. Volgens vaste jurisprudentie gelden voor een dergelijke limitering van de alimentatieduur hoge eisen aan de stelplicht van de alimentatieplichtige en aan de motivering van de rechter. In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 26 september 2017 ( wijst het Gerechtshof het verzoek tot limitering van de alimentatieduur af. In deze zaak was de alimentatiegerechtigde een 52-jarige vrouw. De vrouw werkte 32 uur per week en het verzoek om meer uren was door de werkgever ...

De piketfase

In 2008 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens () uitspraak in de zaak Salduz tegen Turkije. Uit dit arrest bleek dat iedere verdachte voorafgaand aan het eerste politieverhoor het recht heeft een advocaat of raadsman te spreken. De uitspraak in de zaak Salduz werd later bevestigd door uitspraken van het EHRM in soortgelijke zaken. Uit dit arrest volgde de aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor, die regels stelt rond de rechtsbijstand voorafgaand aan het eerste verhoor (consultatiebijstand). De toepassing van deze regelgeving wordt in de praktijk “Salduz” genoemd.  Op 1 ...

Ophouden voor onderzoek

Het ophouden voor onderzoek gebeurt op bevel van de Hulpofficier van Justitie, nadat de verdachte na diens aanhouding is voorgeleid (). Op 1 maart 2017 zijn een aantal wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering van kracht geworden. Een van deze wijzigingen is dat regeling omtrent de aanhouding is de termijn voor het ophouden voor onderzoek verlengd van 6 uur naar 9 uur. Dit geldt alleen voor zaken waarin inverzekeringstelling mogelijk is. Voor andere zaken blijft termijn 6 uur. Vanwege deze verlenging wordt ook de termijn waarbinnen de verdachte moet worden voorgeleid aan de ...

Inverzekeringstelling

Wanneer de termijn van ophouden voor onderzoek te kort blijkt te zijn om het onderzoek af te ronden, wordt de verdachte normaalgesproken voor maximaal drie dagen in verzekering gesteld. Dit is echter alleen mogelijk wanneer voorlopige hechtenis is toegestaan. Inverzekeringstelling is daarom alleen mogelijk bij misdrijven waarop vier jaar of meer gevangenisstraf staat of in geval van verdenking van in artikel 67 Sv aangewezen misdrijven. In geval van inverzekeringstelling moet binnen 3 dagen en 18 uur voorgeleiding voor een rechter-commissaris plaatsvinden (art. 59a Sv). De ...

Voorlopige hechtenis

Wanneer nog wél sprake is van onderzoeksbelang, wordt de verdachte niet in vrijheid gesteld. De officier van justitie zal in dat geval bij de rechter-commissaris een vordering tot bewaren instellen. Bewaring duurt maximaal 14 dagen en kan niet worden verlengd. Met de bewaring vangt de voorlopige hechtenis aan, zodat aan de voorwaarden voor voorlopige hechtenis moet zijn voldaan. Ook voor de voorlopige hechtenis geldt dat zij op elke geschikte plaats ten uitvoer kan worden gelegd.  Wil de officier je nog langer vasthouden, dan vordert hij een bevel gevangenneming. Zo’n bevel geldt voor ...

De vervolging

Na verloop van het onderzoek heeft de officier van justitie een aantal mogelijkheden: een (voorwaardelijk) sepot; het uitvaardigen van een strafbeschikking; dagvaarden voor de rechter. Als de officier van justitie de zaak seponeert, betekent dat dat je niet verder wordt vervolgd. Het strafrechtelijk traject wordt dan afgesloten en er komt geen vermelding in de justitiële documentatie (strafblad). Wel worden de gegevens door de officier van justitie en de politie bewaard. Deze gegevens kunnen er weer worden bijgehaald als je opnieuw wordt verdacht van het plegen van een strafbaar ...

De uitspraak

Na behandeling van de zaak doet de rechter uitspraak. Bij de politierechter is dat direct en bij de meervoudige kamer na twee weken.Dit houdt in dat hij/zij het door de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen of niet bewezen verklaart. Is het feit volgens de rechter niet bewezen, dan volgt vrijspraak (de verdachte is onschuldig). Acht de rechter het strafbare feit bewezen, dan heeft hij twee opties: veroordeling of ontslag van alle rechtsvervolging. Veroordeling houdt in dat de rechter aan de inmiddels schuldig verklaarde verdachte (de dader) een straf oplegt. Ontslag van alle ...

Hoger beroep tegen het vonnis

Indien je het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kun je hiertegen in hoger beroep gaan zodat de zaak opnieuw wordt behandeld door het gerechtshof. Het hoger beroep moet uiterlijk 14 dagen na de dag van de uitspraak zijn ingesteld. Wanneer je niet van de zittingsdatum en het latere vonnis op de hoogte was, omdat je bijvoorbeeld de dagvaarding voor die zitting niet hebt gekregen, gaat de termijn om hoger beroep tegen het vonnis in te stellen pas lopen nadat het vonnis is betekend betekend. Het is belangrijk dat je zelf de termijn om hoger beroep in te stellen goed in de gaten ...

Onderhoudsverplichting stiefouder

Ik krijg regelmatig de vraag wanneer een nieuwe partner onderhoudsplichtig wordt voor de kinderen uit een eerdere relatie/huwelijk. In de wet is over de onderhoudsverplichting van de stiefouder bepaald: Een stiefouder is, onverminderd het bepaalde in artikel 395 a van dit boek alleen verplicht gedurende zijn huwelijk of zijn geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner.  Daarnaast vermeld artikel 1:397 lid 2 BW: Zijn meerdere bloed- of aanverwanten tot het verstrekken ...

Strafblad en VOG

Krijg ik een strafblad? Een strafblad heeft officieel  ‘justitiële documentatie’ en de regels zijn vastgelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Maar wanneer heb je nu een strafblad? En hoe lang blijven de veroordelingen en aanrakingen in dit strafblad staan? Op je strafblad staan in ieder geval alle misdrijven die door het Openbaar Ministerie in behandeling zijn genomen.  Je hebt in dat geval hoogstwaarschijnlijk een brief gehad van de Officier van Justitie, waarin staat dat je moet voorkomen voor een rechter, omdat je verdacht wordt van een strafbaar feit. ...

Erfopvolging bij versterf

Erfopvolging vindt plaats bij versterf of krachtens een uiterste wilsbeschikking (testament). De uitdrukking ‘bij versterf’ houdt in dat de erfopvolging volgens de wet plaatsvindt en niet krachtens een uiterste wilsbeschikking. In de wet is bepaald wie er erft wanneer de overledene (erflater) geen uiterste wilsbeschikking heeft laten opmaken bij de notaris. De wet kent vier parentelen die achtereenvolgens tot de nalatenschap van de erflater worden geroepen, nl.: De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de kinderen van erflater; De ouders, broers en zussen; De ...

De erfdelen

Degenen die ‘uit eigen hoofde’ (zie ‘ Erfopvolging bij versterf’) tot een nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen. Wanneer bij plaatsvervulling staaksgewijs wordt geërfd dan krijgen de plaatsvervullers binnen 1 staak een gelijk deel.  Een voorbeeld ter verduidelijking: Vader A overlijdt. De erfgenamen zijn moeder B en 3 kinderen, C,D en E, waarvan D is vooroverleden. In dit voorbeeld zijn er dus 4 erfgenamen. Ieder krijgt dan ¼ deel. Het erfdeel per erfgenaam is dan in breuken: ¼. Echter D bestaat niet meer op het moment van openvallen van de nalatenschap en ...

Erkenning derde gender

  In de uitspraak van 28 mei 2018 staat de rechtbank Roermond toe dat iemand van wie het geslacht bij de geboorte niet kon worden vastgesteld, niet langer of als vrouw, of als man in de geboorteakte geregistreerd moet staan. De rechtbank vindt dat in zo'n geval ook de zinsnede " geslacht is niet kunnen worden vastgesteld " in de geboorteakte mag komen te staan. Bij de geboorte van de eiser werd niet meteen duidelijk wat het geslacht was. De ouders hebben toen de baby het mannelijke geslacht in de akte gegeven. Later bleek dat deze persoon zich eigenlijk niet mannelijk of ...

Belastingplan 2019

Belastingplan 2019 Het Belastingplan 2019 is op dinsdag 18 september 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de alimentatiepraktijk en de erfrechtpraktijk zijn er een aantal relevante wijzigingen. Invoering tweeschijvenstelsel Er wordt een geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel voorgesteld met een basistarief van 37,05% in 2021 en het toptarief 49,50%. In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en vanaf 2020 € 37,05%. Het gecombineerde tarief van de huidige tweede en derde schrijf bedraagt € 38,10% in 2019, 37,8% in 2020 en 37,05% vanaf 2021. ...

Vordering meewerken verkoop woning in kort geding

  In de uitspraak van 14 december 2018 oordeelt het Gerechtshof Den-Haag dat in kort geding geen gebod tot medewerking aan verkoop woning kan worden toegewezen, nu nog geen verdeling van de woning van partijen heeft plaatsgevonden. Het Gerechtshof overweegt dat het niet aan de voorzieningenrechter is om een definitief einde te maken aan de verdeling door een wijze van verdeling als bedoeld in artikel 3:185 BW vast te stellen. De motivering van het Gerechtshof overtuigt niet. Het Gerechtshof overweegt immers dat gesteld noch gebleken is dat partijen een definitieve wijze van verdeling ...

Online mediation

Vandaag 6 jaar geleden heb ik mijn kantoor in Nieuw-Vennep gevestigd. En ik blijf natuurlijk vooruit gaan. Via UitElkaar werk ik als online reviewer van echtscheidingen en als mediator. Ik ben als familierechtspecialist en mediator aangesloten bij de Vfas. De Vfas heeft inmiddels een eigen mediation tool uitgebracht. Ik heb mij daarbij vandaag aangesloten. Hoewel niet alle aspecten van een echtscheiding in een online mediation aan de orde komen, heeft een digitale omgeving zeker wel toegevoegde waarde. Voor partijen die willen scheiden, samen aan een convenant en ouderschapsplan willen ...

Beeindiging arbeidsovereenkomst bij detentie?

In de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 8 mei 2019 oordeelt de kantonrechter dat detentie op zich geen reden is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst (7:669 lid 3 sub h BW). Er moet worden gekeken naar de concrete omstandigheden van het geval. In deze zaak is betrokkene veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf, hetgeen betekent dat hij gedurende langere tijd niet aan zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst kan voldoen. Door de detentie kan hij de arbeid die hij met de werkgever overeengekomen is te verrichten, niet meer uitvoeren. Het mag zo zijn dat de werkgever ...

Fiscale gevolgen van de echtscheiding

  Een echtscheiding heeft veel gevolgen. Ook op fiscaal gebied. Vaak gaat het echter mis met de fiscale afspraken en de aangifte bij de Belastingdienst. Met name in geval van een eigen woning.   Als partijen een koopwoning bezitten is het in veel gevallen zo dat een van partijen in de woning blijft wonen (Blijver) en de ander de woning verlaat (Vertrekker) gedurende de echtscheidingsprocedure. Vaak wordt er dan afgesproken dat Blijver de volledige hypotheeklasten draagt.   In het convenant wordt dan afgesproken dat de ‘aftrek materieel toekomt’ aan degene die de ...

Wet forensische zorg

  Drie nieuwe wetten Per 1 januari 2020 treden er 3 nieuwe wetten in werking ten aanzien van verplichte geestelijke gezondheidszorg en verplichte verzorging van personen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet Bijzonder opneming psychiatrische ziekenhuizen wordt vervangen door de en de .  Daarnaast treedt de in werking. In dit artikel wordt de Wet Forensische zorg kort toegelicht. Voor meer informatie kunt u opnemen. In nadere artikelen zullen de Wvggz en de Wet Zorg en Dwang nog worden besproken.   Wat is ...