Bel ons nu!

Minderjarigen staan onder gezag. Het gezag is ouderlijk gezag of voogdij. Het gezag dat de ouders gezamenlijk uitoefenen is het ouderlijk gezag. Voogdij is het gezag over het kind door een niet-ouder.

Het gezag ziet op de persoon van de minderjarige, het bewind over het vermogen van de minderjarige en het vertegenwoordigen van de minderjarige in burgerlijke handelingen (bv. aangaan overeenkomsten) in en buiten rechte. 

Een kind dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ouders wordt geboren, staat automatisch onder het gezamenlijk ouderlijk gezag. In andere gevallen heeft de moeder alleen het gezag. De ouders kunnen samen het gezamenlijk gezag vastleggen. Ook kan de vader eenzijdig een verzoek tot vaststelling van het gezamenlijk gezag indienen. 

Als het gezag bij één ouder berust, kan de rechtbank op gezamenlijk verzoek van de met het gezag belaste ouder en een ander dan de ouder die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, hen gezamenlijk met het gezag over het kind belasten. Hierdoor ontstaat voor die ander ook een onderhoudsverplichting ten opzichte van het kind. 

Na een echtscheiding (of verbreking relatie) is het uitgangspunt dat de ouders het gezamenlijk gezag over hun kind(eren) blijven uitoefenen.

Ouders zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt ook voor ongehuwde ouders.

Als ouders geen ouderschapsplan opstellen, kan de sanctie zijn dat de echtscheiding niet wordt uitgesproken. Omdat bij verbreking van de relatie van ongehuwde ouders de rechter niet betrokken is, is er geen sanctie als de ouders geen ouderschapsplan opstellen.

Maar op het moment dat tussen partijen een geschil ontstaat over de uitoefening van het gezamenlijk gezag (bv. omtrent de verhuizing van een ouder, school van een kind etc.) en dit wordt voorgelegd aan de rechter, dan kan de rechter bepalen dat de ouders eerst een ouderschapsplan dienen op te stellen. 

Het gezag kan door de rechter worden beëindigd. Dit kan enkel op zwaarwegende gronden en enkel in het belang van het kind.