Bel ons nu!

Uitspraak

Na behandeling van de zaak doet de rechter uitspraak. Bij de politierechter is dat direct en bij de meervoudige kamer na twee weken.Dit houdt in dat hij/zij het door de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen of niet bewezen verklaart. Is het feit volgens de rechter niet bewezen, dan volgt vrijspraak (de verdachte is onschuldig). Acht de rechter het strafbare feit bewezen, dan heeft hij twee opties: veroordeling of ontslag van alle rechtsvervolging. Veroordeling houdt in dat de rechter aan de inmiddels schuldig verklaarde verdachte (de dader) een straf oplegt. Ontslag van alle rechtsvervolging houdt in dat de verdachte weliswaar schuldig is aan het tenlastegelegde feit, maar dat dit feit niet strafbaar is, ofwel dat de dader niet strafbaar is. Dit laatste is mogelijk door een succesvol beroep op een strafuitsluitingsgrond (schulduitsluitingsgrond of rechtvaardigingsgrond). 

Voorwaardelijke veroordeling

Naast een veroordeling voor een straf kan de rechter ook voorwaardelijke veroordelen. Dit houdt in dat de rechter een straf of maatregel vaststelt, maar bepaalt dat deze niet ten uitvoer wordt gelegd als de veroordeelde zich houdt aan de vastgestelde algemene en bijzondere voorwaarden. Na een voorwaardelijke veroordeling komt de veroordeelde onder toezicht te staan van de jeugdreclassering. 

 

Straffen en maatregelen

Hoofdstraffen

Het strafrecht kent als hoofdstraffen gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en een geldboete. Het jeugdstrafrecht kent een drietal hoofdstraffen: jeugddetentie, taakstraf en geldboete. Jeugddetentie kan alleen worden opgelegd in geval van veroordeling voor een misdrijf. Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 jaar en ouder. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar. Een taakstraf of geldboete kan worden opgelegd in geval van veroordeling voor een misdrijf of overtreding (art. 77h Sr). 

Jeugddetentie

Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 jaar en ouder. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar. 

Taakstraf

Halt

Wanneer aan de vereisten wordt voldaan kan een jongere worden verwezen naar Halt. https://www.halt.nl/media/1062/140825-voorwaarden-halt.pdf  Tijdens de Halt-straf confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag. Dit is niet het enige onderdeel van de Halt-straf, want jongeren moeten ook hun excuses aanbieden aan hun slachtoffers, eventueel de schade vergoeden en in sommige gevallen volgt ook een werkstraf. Als jongeren de Halt-straf weigeren of niet goed afronden, dan gaat de zaak naar  de officier van justitie. Dit leidt meestal wel tot een strafblad. 

Taakstraf

De rechter kan voor een strafbaar feit maximaal 240 uur taakstraf opleggen. Een taakstraf wordt regelmatig opgelegd in combinatie met een andere straf. De rechter kan een taakstraf bijvoorbeeld opleggen samen met een (korte) gevangenisstraf, toezicht van reclassering of boete. In combinatie met een taakstraf is de maximum gevangenisstraf 6 maanden. Voor sommige zaken, zoals zedenzaken, geldt een zogenaamd taakstrafverbod. De rechter mag deze zaken wettelijk gezien niet alleen afdoen met een taakstraf. De uitvoering van de taakstraf wordt begeleidt door de reclassering. Het niet uitvoeren van de taakstraf leidt ertoe dat deze straf wordt omgezet in gevangenisstraf.

Een voor jongeren bestaat uit een werkstraf (onbetaalde arbeid), leerstraf (een leerproject) of een combinatie hiervan. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf. 

Geldboete

Als straf kan ook een geldboete worden opgelegd. De hoogte wordt door de rechter bepaald, waarbij de rechter aan maximumbedragen is gebonden. 

Bijkomende straffen

Verbeurdverklaring

Goederen van de veroordeelde die te maken hebben gehad met het strafbare feit, worden door de politie in beslag genomen. Door verbeurdverklaring kan de rechter bepalen dat de veroordeelde deze goederen na de veroordeling ook niet meer terugkrijgt. 

Ontzegging van de rijbevoegdheid

De rechter kan daarnaast ook bepalen dat de veroordeelde gedurende een bepaalde tijd geen motorrijtuig mag besturen.

TBS / PIJ-maatregel

TBS betekent terbeschikkingstelling. Tbs is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis. Deze stoornis beïnvloedt in meerdere of mindere mate hun gedrag. Zij zijn (deels) ontoerekeningsvatbaar. Voor het deel van het delict dat de daders wel kan worden aangerekend, kan de rechter hen gevangenisstraf opleggen; het zogenaamde combinatievonnis (bijvoorbeeld acht jaar gevangenisstraf + tbs). Om de stoornis te behandelen en herhaling (recidive) te voorkomen wordt mede tbs opgelegd.

PIJ is Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen en wordt vaak wel Jeugd TBS genoemd. Sommige jongeren hebben intensieve behandeling en begeleiding nodig om herhaling van het misdrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat zij een gedragsstoornis hebben. Met een zogeheten PIJ-maatregel kan een jongere in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst.

Een PIJ-maatregel wordt in beginsel opgelegd voor de duur van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De PIJ-maatregel kan worden verlengd tot maximaal 7 jaar. Het laatste jaar van de PIJ-maatregel mag de jongere onder voorwaarden naar buiten (voorwaardelijke beëindiging). Ze krijgen dan begeleiding van de (jeugd)reclassering. 

Gedragsbeïnvloedende maatregel

Is opsluiting een te zware straf, maar een voorwaardelijke straf te licht? Dan kan de jongere een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) krijgen. Een GBM bestaat uit een of meer trainingen of behandelingen. De jongere moet dan bijvoorbeeld een agressietraining volgen. Of een training om te leren van drugs of alcohol af te blijven. De jeugdreclassering houdt toezicht op het verloop van de GBM.