Bel ons nu!

De erfdelen

Degenen die ‘uit eigen hoofde’ (zie ‘ Erfopvolging bij versterf’) tot een nalatenschap worden geroepen, erven voor gelijke delen. Wanneer bij plaatsvervulling staaksgewijs wordt geërfd dan krijgen de plaatsvervullers binnen 1 staak een gelijk deel. 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Vader A overlijdt. De erfgenamen zijn moeder B en 3 kinderen, C,D en E, waarvan D is vooroverleden. In dit voorbeeld zijn er dus 4 erfgenamen. Ieder krijgt dan ¼ deel. Het erfdeel per erfgenaam is dan in breuken: ¼.

Echter D bestaat niet meer op het moment van openvallen van de nalatenschap en daarom vindt plaatsvervulling plaats. De 2 kinderen van D leven nog, F en G. Dat zijn de kleinkinderen van vader A. Deze kleinkinderen erven in plaats van hun vader D.

D zou ¼ krijgen maar dat gaat nu naar zijn 2 kinderen.
F en G krijgen ieder 1/8 deel van de erfenis (namelijk: 1/4 gedeeld door 2 =1/8).

Ook voor ouders geldt er een bijzonderheid. Zij erven in dezelfde groep als broers en zussen, maar het erfdeel van ouders bedraagt volgens de wet tenminste 25% (art. 4:11 lid 3 BW). Wanneer het erfdeel van de ouders bij gelijke verdeling lager zou worden, wordt dit gecorrigeerd.

Voor halfbroers- en zussen geldt dat zij de helft erven van wat volle broers of zussen erven (art. 4:11 lid 2 BW).

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

A. overlijdt zonder achterlating van echtgenoot of afstammelingen. Beide ouders B en C zijn nog in leven en hij heeft twee broers D en E en een halfzus F en halfbroer G (uit een eerder huwelijk van zijn vader). De nalatenschap bedraagt 90.000.

De ouders B en C en de broers D en E ontvangen tweemaal zoveel als de halfzus F en halfbroer G. B, C en D ontvangen rekenkundig daarom 2X en F en G 1X.

Totaal is er 10X. 90.000 : 10 = 9.000. X = 9.000

De ouders B en C en broers D + E ontvangen daarom ieder 18.000 en F en G ieder 9.000.

Daarop moet nog een correctie worden gemaakt. Op grond van 4:11 lid 3 BW erven de ouders ieder tenminste 25% en moeten de overige erfgenamen naar evenredigheid inleveren.

De ouders dienen 25% van 90.000 te ontvangen. Dit is 22.500. Zij zouden nu slechts 18.000 ontvangen. Het tekort is 2 x 4.500 = 9.000.

Er moet worden ingeleverd door D, E, F en G naar evenredigheid. Het bedrag dat moet worden ingeleverd is het tekort gedeeld door het aantal erfdelen exclusief de ouders. D + E ontvangen 2X en F en G ieder 1X, derhalve 6X. X = 9.000 : 6 = 1.500

D en E leveren ieder 3.000 in en F en G ieder 1.500.  

D en E ontvangen 15.000 en F en G ieder 7.500.