Bel ons nu!

Wanneer u gaat scheiden komt er veel op u af en moet er veel geregeld worden.  De checklist ‘Bezittingen en schulden’ kan u helpen om de financiële zaken op een rijtje te zetten.

Onder het huidige Nederlands huwelijksvermogensrecht geldt dat indien er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen.

Dit betekent dat alle goederen gemeenschappelijk zijn. Deze huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden per datum dat het verzoekschrift tot echtscheiding (of ontbinding geregistreerd partnerschap) wordt ingediend. Per deze zogenaamde peildatum wordt als het ware een foto genomen van al hetgeen op dat moment aanwezig is. Deze goederen dienen tussen partijen bij helfte te worden verdeeld. De waarde van de vermogensbestanddelen wordt bepaald op het moment van verdeling.

In overleg kan ook worden afgeweken van deze wettelijke peildata. U kunt samen kiezen voor een datum waarop u beziet welke vermogensbestanddelen er aanwezig zijn en de waardebepaling.

Indien er wel huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, dient goed te worden beoordeeld wat er in deze huwelijkse voorwaarden is afgesproken. Soms zijn er wel gemeenschappelijke goederen.

Daarnaast kunnen er dan toch eenvoudige gemeenschappen zijn ontstaan, omdat u samen goederen hebt aangekocht, zoals een woning.

Bovendien is in veel huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding terzake inkomsten opgenomen. In geval tijdens het huwelijk nooit uitvoering is gegeven aan dit beding, geldt het wettelijk bewijsvermoeden dat al het aanwezige vermogen wordt vermoed te zijn opgebouwd met te verrekenen inkomsten. Dit betekent dat al dit aanwezige vermogen dient te worden verdeeld. Het betreft hier een bewijsvermoeden waarvan tegenbewijs kan worden geleverd. Ook daarvoor is het belangrijk alle bewijsstukken te verzamelen.

Schulden kunnen niet worden verdeeld. De gemeenschappelijke schulden worden echter wel in de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden meegenomen. U kunt namelijk wel afspreken wat de onderlinge draagplicht van deze schulden zal zijn.

Deze afspraken staan evenwel los van uw aansprakelijkheid richting de schuldeiser. Deze kan nog altijd verhaal op u nemen. U blijft aansprakelijk voor gemeenschappelijke schulden totdat deze zijn afgelost.

Voor de scheiding is het belangrijk dat u een overzicht maakt van al uw bezittingen en schulden.

Hier kunt u de checklist Bezittingen en Schulden downloaden.